Kiedy zaliczka, a kiedy zadatek

Czy zdarzyło Wam się tak że, znaleźliście wymarzone mieszkanie bądź dom i pojawia się stwierdzenie.. ZADATEK lub ZALICZKA?Co jest korzystniejsze i lepiej zabezpiecza ?

  • Zaliczka stanowi formę bardziej niesformalizowaną, nie jest wprost uregulowana w przepisach. Oznacza ona po prostu tyle, że jedna ze stron wpłaca drugiej część całej sumy transakcji. Jeśli do umowy właściwej (przyrzeczonej) nie dojdzie, strona, która otrzymała zaliczkę, ma ją zwrócić.
  • Inaczej ma się rzecz z zadatkiem. Jego funkcjonowanie jest określone prawnie. Zadatek to pewna kwota pieniędzy, która nie tylko `potwierdza` chęć zawarcia właściwej transakcji, ale też pełni funkcję odszkodowawczą. Ma na celu zabezpieczenie realizacji umowy chroniąc obie strony. Jeśli nie dojdzie do wykonania umowy z winy kupującego, sprzedający ma prawo zachować zadatek. Nie musi go zwracać. Jeśli jednak to sprzedający zawinił i on ponosi odpowiedzialność za niezrealizowanie transakcji, ma obowiązek nie tylko zwrócić zadatek kupującemu, ale również wpłacić mu jego równowartość.

    Odnośnie zadatku należy jeszcze pamiętać, że w sytuacji gdy za niezrealizowanie transakcji winę ponoszą obie strony albo żadna ze stron, zadatek wraca do właściciela. Kodeks cywilny jasno określa też, że kwota pieniędzy, która jest zadatkiem powinna być wręczona w momencie zawierania umowy przedwstępnej, chyba że strony postanowią inaczej i to postanowienie zostanie zapisane w mowie. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, wtedy zadatek jest zaliczany na poczet ceny kupowanej nieruchomości.

    W związku z powyższym należy zwracać szczególną uwagę na to, aby przy zawieraniu umowy jednoznacznie wskazać, czy wpłacona kwota będzie zadatkiem czy też zaliczką. Jednocześnie trzeba liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami takiego zapisu.

    Autor Magdalena Potocznik